વારસાઈ પેઢીનામું ફોર્મ pdf ડાઉનલોડ

વારસાઈ પેઢીનામું અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ
વારસાઈ પેઢીનામું ફોર્મ pdf ડાઉનલોડ

નમસ્કાર મિત્રો અહીં વારસાઈ પેઢીનામું કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ pdf તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો. વારસાઈ પેઢીનામું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે લિંક આપેલ છે

પાન કાર્ડ ને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરવા

વારસાઈ ફોર્મ ડાઉનલોડ

Download PDF

વારસાઈ પેઢીનામું માટે પુરાવાઓની પ્રમાણિત નકલ

  1. વારસદારોનો હક્ક જતો કરવા સંબંધે રૂબરૂ જવાબ
  2. વારસદારોનો હક્ક જતો કરવાની એફીડેવીટ
  3. પંચનામુ (પરિશિષ્ટ–૪ /૪૭ મુજબ)
  4. પેઢીનામુ (તલાટીશ્રી દ્બારા આપવામાં આવેલ)
  5. સ્વ. પેન્શનરનો મરણનો દાખલો
  6. પી.પી.ઓ યુકત નકલ
  7. નિયુકિત ફોર્મની પ્રમાણિત નકલ
  8. રેશનકાર્ડની નકલ
  9. પેન્શન ચુકવણા કચેરીના પત્રની પ્રમાણિત નક
રહેઠાણનો દાખલો pdf ડાઉનલોડ

જન્મતારીખનો દાખલો PDF ડાઉનલોડ

Reactions